OZNAMYaktuálne oznamy MŠ

Zápis detí do MŠ

Riadieteľka materskej školy podľa § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa 2. mája 2019 v čase od 10.30 - do 15.30 hod. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, lekárske potvrdenie  a čestné vyhlásenie nájdete na našej stránke www.msjamnik.sk v časti "dokumenty" alebo si môžete vyzdvihnúť u pani riaditeľky.

Zákonný zástupca na zápise predkladá žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku

dieťa s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky

dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky ( §59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. )

dieťa vo veku spravidla troch rokov ( dieťa mladšie ako tri roky len s vypestovanými hygienickými návakmi)

dieťa s trvalým bydliskom v Jamníku

Rozhodnutie o prijatí do materskej školy podľa § 5 ods. 14 pís. a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní vydáva riaditeľka materskej školy do 30.6.2019.

V Jamníku: 1.4.2019                                                                                                                                                 Bc. Erika Farkašovská

                                                                                                                                                                                           riaditeľka MŠ

Čítať ďalej...

Vitajte v novom školskom roku 2017/2018

Prázdniny opäť ubehli ako voda a nás čaká veľa nový zážitkov a tvorivej práce s deťmi v novom školskom roku. Tešíme sa na vás 4. septembra 2017 kedy sa otvoria brány našej materskej školy.

Detičkám je potrebné priniesť: prezúvky, uterák, vankúšik, pyžamko - všetko označené menom dieťaťa.

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála